W związku ze świadczeniem usług informujemy w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej: RODO), że:

 1. Administrator danych
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. w zakresie spraw powierzonych radcy prawnemu dr hab. Tomaszowi Długoszowi - Tomasz Długosz, Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Tomasz Długosz, ul. Śląska 8/1, 30-003 Kraków. Kontakt: tel. 501 029 349
  2. w zakresie spraw powierzonych radcy prawnemu dr Oldze Lipińskiej-Długosz - Olga Lipińska-Długosz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Olga Lipińska-Długosz, ul. Śląska 8/1, 30-003 Kraków. Kontakt: 501 434 626
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  3. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

  Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora lub osobę trzecią jest zgodne z umową reprezentowanie Pani/Pana w postępowaniu sądowym, dochodzenie roszczeń w Pana/Pani imieniu przez organami administracji publicznej i sądami; ochrona i dochodzenie roszczeń Administratora związanych z zawarciem przez niego umowy z Panem/Panią. Prawnie uzasadniony interes realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią wiąże się też z wywiązaniem się z obowiązków publicznoprawnych przez Administratora z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego oraz członkostwa w samorządzie zawodowym radców prawnych.

 5. Okres przechowywania danych osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia pomocy prawnej, a następnie przez okres odpowiadających okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej, przedawnienia karalności i przedawnienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 70 ustawy o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 j.t.). Jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 j.t.)

 7. Odbiorcy danych
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, sądy, podmioty będące uczestnikami postępowania przed organami publicznymi i sądami (w tym pełnomocnicy procesowi, biegli, świadkowie), strona przeciwna sporu i osoby działające w jej imieniu, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym pracownicy i podwykonawcy Kancelarii, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Administratora, w uzasadnionych przypadkach mogą być banki, organy samorządu zawodowego radców prawnych, firmy windykacyjne.

 9. Prawa osób, których dane dotyczą
 10. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 11. Konsekwencje niepodania danych osobowych
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, ustawowym (w związku z warunkami wykonywania zawodu radcy prawnego) oraz warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, a ich niepodanie, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych będzie skutkowało odmową świadczenia pomocy prawnej na Pana/Pani rzecz.

 13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
 14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazania Pana/Pani danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close