parallax background

Kancelaria prawna
Długosz Legal Kraków

Obsługa prawna firm
Wiedza doświadczonych ekspertów prawnych w biznesie

Zajmujemy się kredytami frankowymi

 

Kancelaria prawna Długosz Legal


Kancelaria prawna Długosz Legal to zespół doświadczonych radców prawnych wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym prywatnym i publicznym. Łączymy wieloletnie pasje naukowe oraz dydaktykę z praktyką stosowania prawa, w celu zapewnienia compliance, a więc przestrzegania norm prawnych oraz standardów dobrowolnie wprowadzonych przez przedsiębiorcę.

Obsługa prawna obejmuje: prawo spółek (w tym dematerializację akcji i zakładanie prostej spółki akcyjnej), doradztwo korporacyjne, spory korporacyjne, prawo rynku kapitałowego, corporate governance i compliance, prawo pracy, prawo karne skarbowe i gospodarcze, prawo energetyczne, prawo nieruchomości i inwestycje, ochronę konkurencji i postępowanie antymonopolowe.

Spory korporacyjne to rzeczywistość w stosowaniu przepisów prawa spółek. Kancelaria prawna Długosz Legal dostarcza skuteczne rozwiązania prawne dla swoich Klientów. Reprezentujemy spółki, w tym spółki publiczne, wspólników, akcjonariuszy mniejszościowych i większościowych. Doradzamy, reprezentujemy w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu i rady nadzorczej.

Szeroka oferta świadczonych usług sprawia, że obsługa prawna firm jest świadczona dla wielu branż. Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów, zapewniając opinie i analizy niezbędne dla prowadzonych spraw.

Wdrażamy najnowsze rozwiązania wymagane porządkiem krajowym oraz prawem Unii Europejskiej. Eliminujemy, bądź minimalizujemy zagrożenia w prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczamy podstawy odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej naszych Klientów.

Radcy prawni Długosz Legal przewidują konsekwencje prawne podejmowanej działalności gospodarczej, doradzają w zakresie szeroko pojętego compliance. Kancelaria prawna Długosz Legal wdrażając systemy compliance - poprzez wprowadzanie procedur, struktur organizacyjnych, wzorów właściwego postępowania, dobrych praktyk - minimalizuje ryzyko naruszeń prawa i ich konsekwencji na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego.

Nasza obsługa prawna przeprowadza audyty identyfikujące obszary zagrożeń w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), odpowiedzialności karnej i cywilnej, prawa korporacyjnego, prawa konkurencji, spraw pracowniczych.

Obsługa prawna spółek publicznych realizowana jest w formie wsparcia w wykonywaniu obowiązków informacyjnych w zakresie raportów bieżących i okresowych, w oparciu o prawo krajowe i Market Abuse Regulation (MAR), tworzymy regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony informacji poufnych, okresów zamkniętych, notyfikacji o transakcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego.

Kancelaria prawna Długosz Legal przeprowadza spółki przez proces digitalizacji obsługi spraw korporacyjnych, co niewątpliwie prowadzi do oszczędności czasu i minimalizacji kosztów obsługi jej organów. Zapewniamy obsługę prawną firm w zakresie przeprowadzania zdalnych posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Przygotowujemy procedury oddawania głosu przez członka zarządu lub rady nadzorczej: w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, bądź na piśmie za pośrednictwem innego członka danego organu. Zapewniamy możliwość przeprowadzania walnych zgromadzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zespół radców prawnych Długosz Legal pomaga w wykonaniu obowiązku dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Obsługa prawna procesu dematerializacji obejmuje przygotowanie harmonogramu, pomoc w wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wezwań do złożenia dokumentów akcji i ich odbioru od akcjonariuszy, pomoc w sprawach spornych dotyczących dokumentów akcji. Kancelaria prawna współpracuje z renomowanymi podmiotami uprawnionymi do otwierania na rzecz Spółek rejestrów akcjonariuszy. Więcej informacji na www.dematerializacjaakcji.info.pl.

Dla spółek chcących uniknąć obowiązków i kosztów związanych z prowadzeniem przez podmioty zewnętrzne rejestru akcjonariuszy radcy prawni Długosz Legal poddają pod rozwagę dokonanie przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Najnowsze zmiany Kodeksu spółek handlowych znacząco uprościły procedurę przekształcenia. Więcej informacji na www.przeksztalceniespolkiakcyjnej.pl. Kancelaria prawna Długosz Legal zachęca do zapoznania się z nowym typem spółki kapitałowej, to jest ze spółką prostą, która wejdzie do naszego porządku prawnego z dniem 1 marca 2021 roku. Radcy prawni Długosz Legal przewidują, że z tym dniem znaczna część nowych spółek będzie powstawać jako proste spółki akcyjne. Więcej informacji na www.prostaspolkaakcyjna.org.pl.

Kancelaria prawna Długosz Legal pomaga w wykonywaniu przez podmioty zobowiązane obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w zakresie terminowego dokonywania identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i dokonywania ich ujawnienia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Więcej informacji na www.centralnyrejestrbeneficjentow.com.pl.

Kancelaria prawna Długosz Legal zapewnia profesjonalne wsparcie w takich dziedzinach jak: prawo energetyczne i prawo odnawialnych źródeł energii. Doradzamy przy realizacji innowacyjnych projektów, świadczymy kompleksowe usługi prawne obejmujące prawo energetyczne. Kancelaria prawna Długosz Legal doradza przedsiębiorcom i odbiorcom w związku z zawieraniem umów sprzedaży, przesyłu, dystrybucji, przyłączania do sieci. W ramach specjalizacji prawo energetyczne Kancelaria prawna Długosz Legal wspiera w procedurach związanych z uzyskaniem koncesji lub promes koncesji energetycznych. Kancelaria prawna Długosz Legal pomaga w realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych. Zapewniamy reprezentację przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncesji, taryf oraz przy rozstrzyganiu sporów związanych z umowami.

Stosujemy elastyczne formuły współpracy i przejrzyste system rozliczeń. Usługi świadczymy w sposób uzgodniony z Klientem, również zdalnie w formie video i telekonferencji. Kancelaria prawna Długosz Legal zaprasza do zapoznania się ze szczegółową ofertą świadczonych usług prawnych!

ZESPÓŁ

Radcowie prawni

Jesteśmy zespołem radców prawnych specjalizujących się w sprawnym, szybkim i skutecznym doradzaniu podmiotom gospodarczym w sprostaniu wymogom aktualnego porządku prawnego.

Usługi świadczymy osobiście, bez wyręczania się osobami o niższych kwalifikacjach i mniejszym doświadczeniu.

Ustalamy jasne zasady rozliczeń za wykonaną usługę. Jesteśmy konkurencyjni cenowo.

dr hab. Tomasz Długosz

Radca prawnyTel: +48 501 029 349

E-mail: dlugosz@dlugosz.com.pl

dr Olga Lipińska-Długosz

Radca prawnyTel: +48 501 434 626

E-mail: lipinska@dlugosz.com.pl

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close