Radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem

Długosz Legal - radcy prawni doświadczeni w biznesie.


Radcy Prawni Długosz Legal specjalizują się w sprawnym, szybkim i skutecznym doradzaniu podmiotom gospodarczym w sprostaniu wymogom aktualnego porządku prawnego.

Usługi świadczymy osobiście, bez wyręczania się osobami o niższych kwalifikacjach i mniejszym doświadczeniu. Radcy prawni Długosz Legal ustalają jasne zasady rozliczeń za wykonane usługi, są konkurencyjni cenowo.

Radca prawny
dr hab. Tomasz DługoszTel: +48 501 029 349

E-mail: dlugosz@dlugosz.com.pl


W 2005 roku ukończył aplikację radcowską przy krakowskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością publiczne prawo gospodarcze. Tytułem rozprawy doktorskiej był „Status prawny przedsiębiorstwa energetycznego w sektorze elektroenergetycznym”. W 2015 roku na tymże Wydziale uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością publiczne prawo gospodarcze po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt.: „Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej”.

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wieloletni egzaminator w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Radca prawny posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Prawnik specjalizujący się m.in. w: prawie energetycznym, prawie nieruchomości i inwestycjach, ochronie konkurencji i postępowaniu antymonopolowym, postępowaniach sądowych i administracyjnych wszystkich instancji, w tym postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doświadczony radca prawny świadczący pomoc prawną w procesach inwestycyjnych, w tym w realizacji projektów inwestycyjnych związanych z energetyką wiatrową, obrotem paliwami ciekłymi. Radca prawny uczestniczący w badaniach przedsiębiorstw energetycznych pod kątem spełniania wymogów prawa energetycznego (due diligence), pełnomocnik klientów w postępowaniach przed Prezesem URE.

Radca prawny specjalizujący się w prawnej regulacji odnawialnych źródeł energii, w tym: biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, paliw alternatywnych. Ekspert w regulacjach tzw. trzeciego pakietu energetycznego, tzw. pakietu zimowego, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), w której wprowadzono nowe kryteria zrównoważonego rozwoju i kryteria ograniczania emisji gazów cieplarianych dla biopaliw, bipłynow i paliw z biomasy. Radca prawny doradzający w przedsięwzięciach związanych z partnerstwem publiczno-prawnym, zamówieniach publicznych, prawnej regulacji tzw. sektorów infrastrukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki.

Radca prawny
dr Olga Lipińska-DługoszTel: +48 501 434 626

E-mail: lipinska@dlugosz.com.pl

W 2005 roku ukończyła aplikację radcowską przy krakowskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i otrzymała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo gospodarcze prywatne. Tytułem rozprawy doktorskiej była „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed nadużyciem prawa”. W 2020 roku ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego oraz Prawa Karnego Materialnego i Procesowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2022 roku Studia menedżerskie Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Członek zarządów krakowskich spółek publicznych. Od 2007 roku do 2019 członek zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie odpowiedzialna za Biuro Spółki, Dział HR, Dział Prawny, procesu nabywania i zbywania nieruchomości spółek Grupy Kapitałowej „efekt” S.A.. W 2021 roku członek zarządu VRG S.A. (Vistula Retail Group S.A. – marki Vistula, Bytom, Wólczanka, W. Kruk, Deni Cler). Odpowiedzialna za Biuro Zarządu Spółki, Dział Prawny, Dział Compliance, Dział HR, Dział BHP, Dział Administracji.

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spółek, doradztwie korporacyjnym, sporach korporacyjnych, prawie rynku kapitałowego, corporate governance i compliance, prawie pracy, prawie nieruchomości i inwestycjach, prawie karnym skarbowym i gospodarczym, postępowaniach sądowych i administracyjnych, pomocy prawnej w świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-commerce). Doradza w dostosowaniu prowadzonej działalności do wymogów w zakresie ESG oraz raportowaniu zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu: szeroko rozumianej dokumentacji korporacyjnej dla organów spółki i komitetów (w tym komitetu audytu), obsłudze procesów nabywania lub zbywania udziałów lub akcji, realizacji praw udziałowców i akcjonariuszy, obsłudze procesu zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń spółek publicznych, reprezentacji udziałowców i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach, prowadzeniu obrad zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsłudze sporów korporacyjnych, obsłudze posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i komitetów audytu, procedurze wyboru biegłego rewidenta w spółkach publicznych, zaskarżaniu uchwał organów spółek, bądź obronie uchwał zaskarżonych, prowadzeniu postępowań rejestracyjnych, prowadzeniu postępowań związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek, ochronie przed nadużyciem prawa, w tym przed szantażem korporacyjnym, sporządzaniu opinii i analiz.

Prawnik doświadczony w: wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych spółek publicznych osób pełniących obowiązki zarządcze i akcjonariuszy na podstawie regulacji krajowych i Rozporządzenia MAR, wykonywaniu obowiązków spółek publicznych dotyczących ujawniania informacji poufnych, prowadzenia list osób mających dostęp do poszczególnych informacji poufnych oraz list osób pełniących obowiązki zarządcze i osób z nimi związanych, zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Komitetu Audytu w spółce publicznej w tym sporządzaniu dokumentów, procedur i polityk komitetu audytu spółki publicznej wymaganych ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, szeroko pojętym compliance.

Radca prawny doradzający: we wdrażaniu przez spółki publiczne Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w dokonywaniu audytu prawnego regulaminów zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów, walnego zgromadzenia, w sporządzaniu bądź opiniowaniu sporządzanych przez spółki publiczne Oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W zakresie doradztwa prawnego związanego z funkcjonowaniem rynku usług świadczonych elektronicznie pomoc obejmuje: obsługę prawną e-biznesu (Market place, Aplikacje, sklepy internetowe), przygotowanie dokumentacji, regulaminów, w tym związanych z RODO, wsparcie prawne e-commerce w zakresie reklamacji, realizacji praw do odstąpienia od umowy, praw konsumentów.

W zakresie ESG doradztwo prawne związane z: aktualnymi i wchodzącymi w okresie najbliższych lat regulacjami dot. zagadnień zrównoważonego rozwoju i ich wpływie na zarzadzanie spółką, obszarami ESG i zarzadzaniem zrównoważonym rozwojem, optymalnym przygotowaniem spółek i grup kapitałowych do nowych wymagań, nowymi obowiązkami rad nadzorczych i zarządu wynikającymi z regulacji dot. zrównoważonego rozwoju i finansów, przygotowaniem i wdrożeniem strategii zrównoważonego rozwoju spółek, w szczególności w branży odzieżowej.

Współpracuje z renomowanymi kancelariami notarialnymi, firmami audytorskimi, domami i biurami maklerskimi, doradcami finansowymi, kadrą naukową UJ i SGH. Aktorka publikacji naukowych, wieloletni członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

OFERTA

Radcy prawni Kancelarii prawnej Długosz Legal zapraszają
do zapoznania się ze szczegółową ofertą świadczonych usług!


Zobacz

Skontaktuj się

    Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close