Publikacje prawne

dr hab. Tomasz Długosz


 • T. Długosz w: CEIDG Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz (red. G. Kozieł), Warszawa 2019, Wyd.C.H. Beck
 • T. Długosz w: Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz (red. G. Kozieł), Warszawa 2019, Wyd. C.H. Beck
 • T. Włudyka, T. Długosz, Prawo telekomunikacyjne w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2
 • T. Włudyka, T. Długosz, Prawo pocztowe w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2
 • T. Długosz, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w energetyce w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2
 • T. Długosz, Instrumenty wspierania energetyki niekonwencjonalnej w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2
 • T. Długosz, Transgraniczna wymiana paliw i energii (sieci transeuropejskie) w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2
 • T. Długosz, Klaster energii Jako przejaw nowych tendencji regulacyjnych w: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna (red. Maria Królikowska – Olczak), Wyd. C.H Beck, Warszawa 2018
 • T. Długosz, Funkcja regulacyjna w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8A (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd. C.H. Beck 2018, wyd. 2
 • T. Długosz, Preferencyjne traktowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie przyłączenia do sieci z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne w: Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech (P. Lissoń, red. K. Ziemski), Wydawnictwo Naukowe UAM 2018
 • T. Długosz, Pomoc publiczna dla lotnisk – glosa do wyroku S(PI) z dnia 17 listopada 2017 r., T-263/15, LEX/el. 2017
 • T. Długosz, Poprawa efektywności energetycznej i rynek usług energetycznych w: J. Ciechanowicz-McLean, J. Olszewski (red.), Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką, Rzeszów 2017
 • T. Długosz, Obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy przedsiębiorstwa energetycznego w: Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny (red. M. Pawełczyk), Wydawnictwo Ius Publicum 2018
 • T. Długosz, Koordynowanie przez Prezesa Rady Ministrów wykonywania uprawnień w spółkach Skarbu Państwa w: Przegląd Naukowy Disputatio. Tom XXIII. Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa, Gdańsk 2017
 • T. Długosz, Pomoc publiczna a obowiązek zakupu energii z kogeneracji – glosa do wyroku TS z 13 września 2017 r., C-329/15, LEX/el. 2017
 • T. Długosz, Tajemnica przedsiębiorstwa – model ochrony tajemnic przedsiębiorcówo przez państwo w: Informacja gospodarcza. Studium prawne (red. Anna Walaszek – Pyzioł), Wydawnictwo C.H. Beck 2018
 • T. Długosz, Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarki w: Gdańskie Studia Prawnicze. Społeczna gospodarka rynkowa, Tom XXXVII 2017 (red. A. Powałowski), WUG 2017
 • T. Długosz, Preferencyjne traktowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie przyłączenia do sieci w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Przegląd Prawa Publicznego, 2017 nr 2
 • T. Długosz, Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2016 r., C-121/15, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), LEX/el. 2016
 • T. Długosz, Aukcja na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii – nowy środek wspierający wybrany sektor gospodarki w: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę (red. A. Powałowski), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • T. Długosz. Wokół działalności gospodarczej gmin : głos w dyskusji w: M. Stec, M. Mączyński, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego: dopuszczalność i granice jej prowadzenia, Warszawa: Wolters Kluwer 2016
 • T. Długosz, Nielegalny pobór energii w orzecznictwie sądów cywilnych w: Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii (red. A. Walaszek – Pyzioł), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • T. Długosz, Prawa wyłączne z art. 106 ust. 1 TFUE i równość podmiotów gospodarczych = glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.07.2014 r. w sprawie C-553/12/P Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), EPS 2015, nr 8
 • T. Długosz, Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Warszawa 2015, C.H. Beck
 • T. Długosz, O pojęciu konkurencji w Prawie energetycznym w: Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu (red. B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń), Warszawa 2015, C.H. Beck
 • T. Długosz, ochrona konsumenta w sektorze energetycznym – zagadnienia wybrane w: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania (red. M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa), Wyd. KUL, Lublin 2014
 • T. Długosz Gazownictwo Polskie. Historia, rozwój, technologie. Błękitna energia, Bydgoszcz 2014, Wyd. Quixi Media
 • T. Długosz, Outsourcing w energetyce sieciowej w: Nowe typy usług w działalności gospodarczej” (red. A. Walaszek – Pyzioł, T. Długosz), Warszawa 2014, Wyd. Difin
 • T. Długosz, Stosunki ubezpieczeniowe i ich funkcja w polityce regulacyjny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne (red. B. Gnela, M. Szaraniec), Wyd. Difin, Warszawa 2013
 • T. Długosz, Bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjność w: Regulacja- innowacja w sektorze energetycznym (red. A. Walaszek – Pyzioł), C.H. Beck, Warszawa 2013
 • T. Długosz, Pojęcie stabilnego klimatu inwestycyjnego jako normatywne założenie prawa inwestycji w elektroenergetyce w: Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym (red. K. Pajka, N, Rysz), Kraków 2013
 • T. Długosz, Regulacja publicznoprawna cen energii elektrycznej i gazu w świetle orzeczenia TS w sprawie C-265/08 Federutility, EPS 2012, nr 9
 • T. Długosz, O obowiązkach użyteczności publicznej na gruncie unijnego prawa energetycznego w: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012
 • T. Długosz, Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w stanach kryzysowych jako funkcja tzw. mechanizmów rynkowych w: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł), Kraków 2012
 • T. Długosz, Ochrona odbiorcy wrażliwego w dyrektywach trzeciego pakietu energetycznego w: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego (red. H. Gronkiewicz - Waltz, K. Jaroszyński), C.H. Beck 2011
 • T. Długosz, Formalne aspekty regulacji handlu transgranicznego energią elektryczną i gazem ziemnym w świetle tzw. trzeciego pakietu energetycznego (w:) Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla Energetyki (red. Filip M. Elżanowski, M. M. Sokołowski), Toruń 2011
 • T. Długosz, Ramy prawne budowy sieci energetycznych w Polsce w: Współczesne problemy prawa energetycznego (red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010
 • T. Długosz, Odbiorca wrażliwy społecznie a unijne ramy prawnej regulacji w: Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro, Biblioteka Regulatora Prezesa URE, Warszawa 2010T. Długosz, Utrzymanie i rozwój sieciowych systemów energetycznych w warunkach administracyjnej regulacji taryf, Przegląd Prawa Publicznego 2010, nr 9
 • T. Długosz Ograniczenia dostaw paliw i energii w drodze publicznoprawnej a odpowiedzialność majątkowa państwa. Wybrane zagadnienia w: Gdańskie Studia Prawnicze 2009, Tom XXII
 • T. Długosz, Zakres i prawne formy realizacji kompetencji Prezesa URE w kontekście prawa ochrony konkurencji w: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej (red. B. Popowska, K. Kokocińska), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009
 • T. Długosz Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci energetycznej w: Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Stanisława Jędrzejowskiego, Wyd. TNOiK, Toruń 2009
 • T. Długosz, Pozycja ustrojowa organów regulacyjnych w świetle projektów legislacyjnych Komisji Europejskiej dla energetyki sieciowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 2
 • T. Długosz, Prawo wyboru sprzedawcy oraz prawo do usługi kompleksowej odbiorcy końcowego w prawie energetycznym, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 9
 • T. Długosz, Komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U.02.135.1144), LEX/el., 2002
 • T. Długosz, Węzłowe zagadnienia nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej, Kraków 2001, DW. Ostoja

dr Olga Lipińska-Długosz


 • Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa, Wydawnictwo C.H. Beck 2006
 • Rewident do spraw szczególnych w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2003
 • Ochrona spółki akcyjnej przed nadużywaniem praw wynikających z akcji, Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2002

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close