Aktualności

23.03.2020

Znamy projekt „tarczy antykryzysowej” w prawie spółek.

Znamy już założenia projektu ustawy, który ma na celu wdrożenie w wielu dziedzinach prawa pakietu osłonowego („tarcza antykryzysowa”) w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zmiany w trybie pilnym zostaną wprowadzone m.in. do Kodeksu spółek handlowych w zakresie procedowania członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółkach akcyjnych:

 

  • - w posiedzeniu zarządu będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że umowa spółki stanowić będzie inaczej;

 

  • - zarząd będzie mógł podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowić będzie inaczej;

 

  • - członkowie zarządu będą mogli brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowić inaczej;

 

  • - w posiedzeniu rady nadzorczej będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że umowa spółki stanowić będzie inaczej;

 

  • - członkowie rady nadzorczej będą mogli brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowić będzie inaczej (oddanie głosu na piśmie nie będzie mogło dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej);

 

  • - rada nadzorcza będzie mogła podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowić będzie inaczej (uchwała będzie ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady weźmie udział w podejmowaniu uchwały, umowa spółki będzie mogła przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w tym trybie).

Co ważne: projekt nie ingeruje w obowiązującą procedurę podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - co do zasady - uchwały są podejmowanie na zgromadzeniu wspólników. Wyjątkiem jest wyrażenie przez wszystkich wspólników na piśmie zgody na postanowienie, które ma być powzięte oraz głosowanie pisemne. Wspólnicy i akcjonariusze mogą brać również udział w zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednakże musi to wynikać z umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej.

Jesteśmy na etapie tworzenia sprawozdań rocznych, zwoływania rad nadzorczych, planowania zgromadzeń zatwierdzająco-absolutoryjnych. Warto poddać gruntownej analizie obowiązujące w spółkach kapitałowych regulacje w postaci umów, statutów, regulaminów organów, w celu dostosowania obowiązujących procedur do trudnych realiów podejmowania decyzji w spółkach.

Zapraszam do kontaktu.

dr Olga Lipińska-Długosz

radca prawny

t. 501 434 626           

email. lipinska@dlugosz.com.pl

 

2.09.2019

  • Ukazał się komentarz na temat nowych regulacji z zakresu tzw. Konstytucji Biznesu, a więc ustawy o Centralnej Ewidnecji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Infrormacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w którym są opracowania dr hab. Tomasza Długosza. Publikacja ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck w serii: Krótkie Komentarze Becka (czerwona seria). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do lektury.