Pomoc prawna

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Kancelaria zapewnia Klientom – osobom fizycznym i prawnym, doraźną oraz kompleksową pomoc prawną w zakresie:

Umowy handlowe: przygotowywanie i weryfikacja stosowanych wzorców umów; doradztwo prawne przy negocjacji i zawieraniu kontraktów; weryfikacja projektów umów przedstawianych przez kontrahentów; pomoc prawna podczas realizacji kontraktów, itp.;

Prawo cywilne i konsumenckie: przygotowywanie umów cywilnych, analizowanie i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, obsługa spraw spadkowych, sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, sprawy zasiedzenia nieruchomości i ustanawiania służebności gruntowych, ochrona praw konsumenta i lokatora, sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych bądź osobowych, itp.,

Prawo spółek: doradztwo prawne w zakresie spraw korporacyjnych, w tym organizacja zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych; zakładanie spółek handlowych i rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym; audyt prawny spółek i kontrahentów; przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów i statutów; przygotowywanie dokumentacji w zakresie dokonywania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, itp.;

Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych: audyt prawny nieruchomości; doradztwo przy transakcjach na rynku nieruchomości (np. sprzedaż, najem lokali); pomoc prawną przy realizacji inwestycji budowlanych; regulacja stanów prawnych nieruchomości (np. zniesienie współwłasności, uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym); przygotowanie umów (stała współpraca z Kancelarią Notarialną); nadzór nad przebiegiem transakcji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, itp.;

Prawo pracy: przygotowywanie wzorów umów o pracę oraz innego rodzaju umów związanych z zatrudnieniem pracowników (umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie); przygotowanie i korekta regulaminów pracowniczych i innych aktów prawa pacy; rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy w tym reprezentacja przed sądami pracy, itp.;

Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie: ochrona praw ze znaków towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych wraz z reprezentacją w sporach przesądowych oraz w procesach z zakresu prawa własności przemysłowej (stała współpraca z Rzecznikiem Patentowym); ochrona klientów przed działaniami nieuczciwej konkurencji; przygotowywanie umów z zakresu prawa autorskiego, itp.;

Windykacja należności: z uwzględnieniem spraw o dużym stopniu trudności; prowadzenie egzekucji komorniczej roszczeń; powództwo paulińskie; dochodzenie roszczeń od dłużników rzeczowych; negocjacje z dłużnikami, itp.

Sprawy administracyjnej: reprezentowanie przed organami administracji publicznej i przygotowywanie pism procesowych, reprezentowanie w sprawach wykroczeń i stosowanych sankcji administracyjnoprawnych

Prawo antymonopolowe i sektorów infrastrukturalnych (energetyki): pomoc w sprawach antymonopolowych przed Prezesem UOKiK i sądem ochrony konkurencji i konsumentów, prowadzenie spraw z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, reprezentowanie w sprawach o przyłączenie i zawarcie umów z odbiorcami energii, pomoc w administracyjnych postępowaniach dot. sektorów infrastrukturalnych (np. sprawy o zatwierdzenie taryf, wzorów, regulaminów, instrukcji), realizowanie interesów energetyki odnawialnej i skojarzonej, itp.;

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria może zapewnić monitoring zmian prawa, czyli informowanie Klienta na bieżąco o wszystkich zmianach prawa istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności. Prowadzimy również szkolenia dla pracowników z zakresu problematyki istotnej z punktu widzenia prowadzonej przez Klienta działalności.

W razie potrzeby Kancelaria współpracuje z: notariuszem, rzecznikiem patentowym, tłumaczami i biegłymi.