Oferta

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Prawa spółek
 • - Sporów korporacyjnych
 • - Prawa rynku kapitałowego
 • - Corporate governance
 • - Postępowań sądowych i administracyjnych
 • - Prawa nieruchomości
 • - Prawa energetycznego
 • - Prawa inwestycyjnego
 • - Prawa umów

Prawo spółek:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Zakładania spółek, dokonywania zmian wpisów w postępowaniach rejestrowych
 • - Bieżącego doradztwa prawego i przygotowywania dokumentacji korporacyjnej
 • - Obsługi procesów nabywania bądź zbywania udziałów lub akcji.
 • - Realizacji praw udziałowców i akcjonariuszy
 • - Obsługi procesu zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń spółek publicznych
 • - Reprezentacji udziałowców i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach
 • - Prowadzenia obrad zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • - Obsługi sporów korporacyjnych
 • - Obsługi posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i komitetów audytu
 • - Procedury wyboru biegłego rewidenta w spółkach publicznych
 • - Sporządzania opinii i analiz

Spory korporacyjne:

Świadczymy usługi doradcze dla spółek, ich wspólników i akcjonariuszy w celu doprowadzenia do osiągnięcia założonego celu w zakresie:

 • - Zaskarżania uchwał organów spółek
 • - Obrony uchwał zaskarżonych
 • - Prowadzenia postępowań rejestracyjnych
 • - Prowadzenia postępowań związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek
 • - Ochrony przed nadużyciem prawa, w tym przed szantażem korporacyjnym
 • - Sporządzania opinii i analiz

Prawo rynku kapitałowego:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych spółek publicznych, osób pełniących obowiązki zarządcze i akcjonariuszy na podstawie regulacji krajowych i Rozporządzenia MAR
 • - Obowiązków spółek publicznych dotyczących ujawniania informacji poufnych, prowadzenia list osób mających dostęp do poszczególnych informacji poufnych oraz list osób pełniących obowiązki zarządcze i osób z nimi związanych
 • - Funkcjonowania Komitetu Audytu w spółce publicznej
 • - Sporządzania dokumentów, procedur i polityk komitetu audytu spółki publicznej wymaganych ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskiej oraz nadzorze publicznym
 • - Zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa
 • - Sporządzania opinii i analiz

Corporate governance:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Wdrażania przez spółki publiczne Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 • - Audytu prawnego regulaminów: zarządu, rady nadzorczej, komitetu audytu, walnego zgromadzenia
 • - Sporządzania, bądź opiniowania sporządzanych przez spółki publiczne Oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
 • - Sporządzania bądź opiniowania sporządzanych przez spółki publiczne sprawozdań rady nadzorczej i komitetu audytu

Postępowania sądowe i administracyjne:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Prowadzenia negocjacji przedsądowych
 • - Reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji
 • - Reprezentacji przed organami administracji publicznej, w tym przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • - Sporządzania opinii i analiz

Prawo nieruchomości:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Audytu prawnego nieruchomości
 • - Obsługi prawnej procesu nabywania lub zbywania nieruchomości
 • - Regulacji stanu prawnego nieruchomości
 • - Zawieranych umów w celu sfinansowania nieruchomości (negocjacja z bankami umów pożyczek, kredytów, gwarancji bankowych)
 • - Sporządzania opinii i analiz

Prawo energetyczne:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Reprezentacji przed Prezesem Urzęd Regulacji Energetyki i sądem ochrony konkurencji i konsumentów, np. w sprawach koncesji, taryf, umów
 • - Regulacji prawnej nieruchomości objętych infrastrukturą energetyczną
 • - Sporządzania i negocjowania umów funkcjonujących w branży energetycznej
 • - Przygotowywania dokumentów, np. wzorców umownych, instrukcji, planów
 • - Sporządzania opinii i analiz z zakresu prawa energetycznego

Prawo inwestycyjne:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Sporządzania opinii i analiz w sprawach: nieruchomości, zagospodarowania i zabudowy terenu, lokalizacji inwestycji, realizacji inwestycji
 • - Przygotowania, opiniowania, negocjowania umów o roboty budowlane i umów o generalne wykonawstwo inwestycji
 • - Reprezentowania klientów przed organami administracji, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi
 • - Reprezentowania klientów w sporach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego i budowlanego - reprezentowanie inwestorów, wykonawców, podwykonawców robót budowlanych, projektantów, inspektorów nadzoru
 • - Dochodzenia roszczeń powstałych przy wykonywaniu umów o roboty budowlane  i innych, np. z tytułu urządzeń na cudzej działce, ograniczenia korzystania z nieruchomości w zw. z planem zagospodarowania przestrzennego

Prawo umów:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

 • - Przygotowania i negocjacji umów prawa cywilnego związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • - Obsługi procesów nabywania bądź zbywania udziałów lub akcji
 • - Analizy i negocjacji umów stanowiących zabezpieczenie prawne umów kredytowych
 • - Sporządzania opinii i analiz