Publikacje

dr Olga Lipińska-Długosz

 • - Ochrona   spółki    akcyjnej    i   jej    akcjonariuszy   przed niewłaściwym wykonywaniem prawa, Wydawnictwo C.H. Beck 2006
 • - Rewident do spraw szczególnych w Prawie o publicznym obroci papierami
  wartościowymi, Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2003
 • - Ochrona spółki akcyjnej przed nadużywaniem praw wynikających z akcji,
  Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2002

dr hab. Tomasz Długosz

 • -T. Długosz w: CEIDG Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz (red. G. Kozieł), Warszawa 2019, Wyd.C.H. Beck
 • - T. Długosz w: Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz (red. G. Kozieł), Warszawa 2019, Wyd. C.H. Beck
 • - T. Włudyka, T. Długosz, Prawo telekomunikacyjne w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2  
 • - T. Włudyka, T. Długosz, Prawo pocztowe w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2  
 • - T. Długosz, Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w energetyce w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2  
 • - T. Długosz,  Instrumenty wspierania energetyki niekonwencjonalnej w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2  
 • - T. Długosz, Transgraniczna wymiana paliw i energii (sieci transeuropejskie) w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2018, wyd. 2  
 • - T. Długosz, Klaster energii Jako przejaw nowych tendencji regulacyjnych w: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna (red. Maria Królikowska – Olczak), Wyd. C.H Beck, Warszawa 2018
 • - T. Długosz, Funkcja regulacyjna w:  System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8A  (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd. C.H. Beck 2018, wyd. 2
 • - T. Długosz, Preferencyjne traktowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie przyłączenia do sieci z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne w: Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech (P. Lissoń, red. K. Ziemski), Wydawnictwo Naukowe UAM  2018
 • - T. Długosz, Pomoc publiczna dla lotnisk – glosa do wyroku S(PI) z dnia 17 listopada 2017 r., T-263/15, LEX/el. 2017
 • - T. Długosz, Poprawa efektywności energetycznej i rynek usług energetycznych w: J. Ciechanowicz-McLean, J. Olszewski (red.), Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką, Rzeszów 2017
 • - T. Długosz, Obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy przedsiębiorstwa energetycznego w: Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny (red. M. Pawełczyk), Wydawnictwo Ius Publicum 2018
 • - T. Długosz, Koordynowanie  przez Prezesa Rady Ministrów wykonywania uprawnień w spółkach Skarbu Państwa w: Przegląd Naukowy Disputatio. Tom XXIII. Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa, Gdańsk 2017
 • - T. Długosz, Pomoc publiczna a obowiązek zakupu energii z kogeneracji – glosa do wyroku TS z 13 września 2017 r., C-329/15, LEX/el. 2017
 • - T. Długosz, Tajemnica przedsiębiorstwa – model ochrony tajemnic przedsiębiorcówo przez państwo w: Informacja gospodarcza. Studium prawne (red. Anna Walaszek – Pyzioł), Wydawnictwo C.H. Beck 2018
 • - T. Długosz, Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarki w: Gdańskie Studia Prawnicze. Społeczna gospodarka rynkowa, Tom XXXVII 2017 (red. A. Powałowski), WUG 2017
 • - T. Długosz, Preferencyjne traktowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie przyłączenia do sieci w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Przegląd Prawa Publicznego, 2017 nr 2
 • - T. Długosz, Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2016 r., C-121/15, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), LEX/el. 2016
 • - T. Długosz, Aukcja na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii – nowy środek wspierający wybrany sektor gospodarki  w: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę (red. A. Powałowski), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • - T. Długosz. Wokół działalności gospodarczej gmin : głos w dyskusji w:  M. Stec, M. Mączyński, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego : dopuszczalność i granice jej prowadzenia, Warszawa : Wolters Kluwer 2016
 • - T. Długosz, Nielegalny pobór energii w orzecznictwie sądów cywilnych w: Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii (red. A. Walaszek – Pyzioł), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
 • - T. Długosz, Prawa wyłączne z art. 106 ust. 1 TFUE i równość podmiotów gospodarczych = glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.07.2014 r. w sprawie C-553/12/P Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), EPS 2015, nr 8
 • - T. Długosz, Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Warszawa 2015, C.H. Beck
 • - T. Długosz, O pojęciu konkurencji w Prawie energetycznym w: Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu (red. B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń), Warszawa 2015, C.H. Beck
 • - T. Długosz, ochrona konsumenta w sektorze energetycznym – zagadnienia wybrane w: Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania (red. M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa), Wyd. KUL, Lublin 2014
 • - T. Długosz Gazownictwo Polskie. Historia, rozwój, technologie. Błękitna energia, Bydgoszcz 2014, Wyd. Quixi Media
 • - T. Długosz, Outsourcing w energetyce sieciowej w:  Nowe typy usług w działalności gospodarczej” (red. A. Walaszek – Pyzioł, T. Długosz), Warszawa 2014, Wyd. Difin
 • - T. Długosz, Stosunki ubezpieczeniowe i ich funkcja w polityce regulacyjny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne (red. B. Gnela, M. Szaraniec), Wyd. Difin, Warszawa 2013
 • - T. Długosz, Bezpieczeństwo energetyczne i innowacyjność w: Regulacja- innowacja w sektorze energetycznym (red. A. Walaszek – Pyzioł), C.H. Beck, Warszawa 2013
 • - T. Długosz, Pojęcie stabilnego klimatu inwestycyjnego jako normatywne założenie prawa inwestycji w elektroenergetyce w: Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym (red. K. Pajka, N, Rysz), Kraków 2013
 • - T. Długosz, Regulacja publicznoprawna cen energii elektrycznej i gazu w świetle orzeczenia TS w sprawie C-265/08 Federutility, EPS 2012, nr 9
 • - T. Długosz, O obowiązkach użyteczności publicznej na gruncie unijnego prawa energetycznego w: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych (red. T. Długosz), Kraków 2012
 • - T. Długosz, Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w stanach kryzysowych jako funkcja tzw. mechanizmów rynkowych w: Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego (red. A. Walaszek – Pyzioł), Kraków 2012
 • - T. Długosz, Ochrona odbiorcy wrażliwego w dyrektywach trzeciego pakietu energetycznego w: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego (red. H. Gronkiewicz - Waltz, K. Jaroszyński), C.H. Beck 2011
 • - T. Długosz, Formalne aspekty regulacji handlu transgranicznego energią elektryczną i gazem ziemnym w świetle tzw. trzeciego pakietu energetycznego (w:) Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla Energetyki (red. Filip M. Elżanowski, M. M. Sokołowski), Toruń 2011
 • - T. Długosz, Ramy prawne budowy sieci energetycznych w Polsce w: Współczesne problemy prawa energetycznego (red. Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz), Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010
 • - T. Długosz, Odbiorca wrażliwy społecznie a unijne ramy prawnej regulacji w: Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro, Biblioteka Regulatora Prezesa URE, Warszawa 2010T. Długosz, Utrzymanie i rozwój sieciowych systemów energetycznych w warunkach administracyjnej regulacji taryf, Przegląd Prawa Publicznego 2010, nr 9
 • - T. Długosz Ograniczenia dostaw paliw i energii w drodze publicznoprawnej a odpowiedzialność majątkowa państwa. Wybrane zagadnienia w: Gdańskie Studia Prawnicze 2009, Tom XXII
 • - T. Długosz, Zakres i prawne formy realizacji kompetencji Prezesa URE w kontekście prawa ochrony konkurencji w: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej (red. B. Popowska, K. Kokocińska), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009
 • - T. Długosz Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci energetycznej w: Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Stanisława Jędrzejowskiego, Wyd. TNOiK, Toruń 2009
 • - T. Długosz, Pozycja ustrojowa organów regulacyjnych w świetle projektów legislacyjnych Komisji Europejskiej dla energetyki sieciowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 2
 • - T. Długosz, Prawo wyboru sprzedawcy oraz prawo do usługi kompleksowej odbiorcy końcowego w prawie energetycznym, Przegląd Prawa Publicznego 2008, nr 9
 • - T. Długosz, Komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U.02.135.1144), LEX/el., 2002
 • - T. Długosz, Węzłowe zagadnienia nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej, Kraków 2001, DW. Ostoja