Współpraca i klauzula informacyjna RODO

Klienci przyjmowani są w terminach umówionych telefonicznie (tel. kontaktowy 501 029 349) albo – bez telefonicznego umówienia – w czasie dyżurów, które odbywają się w Kancelarii we wtorki i czwartki w godzinach od 17.00-18.00 (w przypadku ew. braku odpowiedzi na wywołanie domofonem proszę dzwonić na nr 501 029 349).

 

 

Zlecenia składane są przez Klientów na piśmie, ale jest możliwe świadczenie usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych powszechnie dostępnych środków komunikowania się na odległość. Kancelaria oferuje elastyczny konkurencyjny system rozliczeń z Klientem. Honorarium za jedną poradę prawną udzieloną  natychmiastowo na zapytanie Klienta w czasie spotkania wynosi 100 zł. W sprawach bardziej wymagających, w przypadku przygotowania pisma czy prowadzenia sprawy honorarium ustalane jest z Klientem indywidualnie. W przypadku świadczenia pomocy sądowej oraz stałej obsługi prawnej wynagrodzenie może być oparte o ryczałt (wynagrodzenie z góry ustalone) lub stawkę godzinową (do rachunku załączana jest wtedy specyfikacja wykonanych czynności wraz z nakładem pracy). Radcę prawnego obowiązuje deontologia wykonywania zawodu bardzo zbliżona do obowiązującej adwokata. Radcowie prawni są również zorganizowani na zasadzie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego. Począwszy od lipca 2015 r. radcowie prawni mogą być również obrońcami w sprawach karnych, ale Kancelaria nie zajmuje się obroną w sprawach karnych. Aktualnie zasadnicza różnica między radcą prawnym a adwokatem polega na tym, że radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy. Radca prawny wykonuje ustawę zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz.U.2015.507 j.t. ze zm.) oraz zawodowym Kodeksem Etyki. Jego działalność polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radca prawny ma prawny obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej od Klienta.

Zapraszamy do współpracy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej: RODO)

 

Informujemy, iż w związku ze świadczoną pomocą prawną:

1) Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Długosz, ul. Śląska 8/1, 30-003 Kraków.

2) Kontakt z Administratorem jest następujący: tel. 501 029 349.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi doradztwa prawnego/zastępstwa procesowego - na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. w sytuacji zgody osoby, które dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

c) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

4) Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W szczególności organy administracji publicznej, sądy, podmioty będące uczestnikami postępowania przed organami publicznymi i sądami (w tym pełnomocnicy procesowi, biegli, świadkowie), strona przeciwna sporu i osoby działające w jej imieniu, podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Administratora i ew. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5) Dane osobowe przechowywane są co najmniej przez okres 6 lat (art. 86 Ordynacji podatkowej). Ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora mogą być przechowywane po tym okresie.

6) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – wszystko  na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – przy czym skorzystanie z tych uprawnień może skutkować niemożnością świadczenia usługi przez Administratora.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, a ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie skutkuje odmową świadczenia pomocy prawnej.

8) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Nie  przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji w wyniku operacji na danych osobowych.