Współpraca i klauzula informacyjna RODO

Klienci przyjmowani są w terminach umówionych telefonicznie (tel. kontaktowy 501 029 349) albo – bez telefonicznego umówienia – w czasie dyżurów, które odbywają się w Kancelarii we wtorki i czwartki w godzinach od 17.00-18.00 (w przypadku ew. braku odpowiedzi na wywołanie domofonem proszę dzwonić na nr 501 029 349).

 

 

Zlecenia składane są przez Klientów na piśmie, ale jest możliwe świadczenie usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych powszechnie dostępnych środków komunikowania się na odległość. Kancelaria oferuje elastyczny konkurencyjny system rozliczeń z Klientem. Honorarium za jedną poradę prawną udzieloną  natychmiastowo na zapytanie Klienta w czasie spotkania wynosi 100 zł. W sprawach bardziej wymagających, w przypadku przygotowania pisma czy prowadzenia sprawy honorarium ustalane jest z Klientem indywidualnie. W przypadku świadczenia pomocy sądowej oraz stałej obsługi prawnej wynagrodzenie może być oparte o ryczałt (wynagrodzenie z góry ustalone) lub stawkę godzinową (do rachunku załączana jest wtedy specyfikacja wykonanych czynności wraz z nakładem pracy). Radcę prawnego obowiązuje deontologia wykonywania zawodu bardzo zbliżona do obowiązującej adwokata. Radcowie prawni są również zorganizowani na zasadzie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego. Począwszy od lipca 2015 r. radcowie prawni mogą być również obrońcami w sprawach karnych, ale Kancelaria nie zajmuje się obroną w sprawach karnych. Aktualnie zasadnicza różnica między radcą prawnym a adwokatem polega na tym, że radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy. Radca prawny wykonuje ustawę zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz.U.2015.507 j.t. ze zm.) oraz zawodowym Kodeksem Etyki. Jego działalność polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radca prawny ma prawny obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej od Klienta.

Zapraszamy do współpracy!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej: RODO)

 

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Tomasz Długosz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Długosz, ul. Śląska 8/1, 30-003 Kraków. Kontakt: tel. 501 029 349

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

3) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora łub osobę trzecią jest zgodne z umową reprezentowanie Pani/Pana w postępowaniu sądowym, dochodzenie roszczeń w Pana/Pani imieniu przez organami administracji publicznej i sądami; ochrona i dochodzenie roszczeń Administratora związanych z zawarciem przez niego umowy z Panem/Panią. Prawnie uzasadniony interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią wiąże się też z wywiązaniem się z obowiązków publicznoprawnych przez Administratora z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego oraz członkostwa w samorządzie zawodowym radców prawnych.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia pomocy prawnej, a następnie przez okres odpowiadających okresowi przedawnienia  ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej, przedawnienia karalności i przedawnienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 70 ustawy o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 j.t.). Jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U.2018.217 j.t.)

 

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, sądy, podmioty będące uczestnikami postępowania przed organami publicznymi i sądami (w tym pełnomocnicy procesowi, biegli, świadkowie), strona przeciwna sporu i osoby działające w jej imieniu, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,  w tym pracownicy i podwykonawcy Kancelarii, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Administratora, w uzasadnionych przypadkach mogą być banki, organy samorządu zawodowego radców prawnych, firmy windykacyjne.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, ustawowym (w związku z warunkami wykonywania zawodu radcy prawnego) oraz warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, a ich niepodanie, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych będzie skutkowało odmową świadczenia pomocy prawnej na Pana/Pani rzecz.  

 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazania Pana/Pani danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.