RODO

 W związku ze świadczeniem usług informujemy w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej: RODO), że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Tomasz Długosz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Tomasz Długosz, ul. Śląska 8/1, 30-003 Kraków. Kontakt: tel. 501 029 349

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

3) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora łub osobę trzecią jest zgodne z umową reprezentowanie Pani/Pana w postępowaniu sądowym, dochodzenie roszczeń w Pana/Pani imieniu przez organami administracji publicznej i sądami; ochrona i dochodzenie roszczeń Administratora związanych z zawarciem przez niego umowy z Panem/Panią. Prawnie uzasadniony interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią wiąże się też z wywiązaniem się z obowiązków publicznoprawnych przez Administratora z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego oraz członkostwa w samorządzie zawodowym radców prawnych.

3. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia pomocy prawnej, a następnie przez okres odpowiadających okresowi przedawnienia  ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej, przedawnienia karalności i przedawnienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 70 ustawy o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 j.t.). Jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U.2018.217 j.t.)

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, sądy, podmioty będące uczestnikami postępowania przed organami publicznymi i sądami (w tym pełnomocnicy procesowi, biegli, świadkowie), strona przeciwna sporu i osoby działające w jej imieniu, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,  w tym pracownicy i podwykonawcy Kancelarii, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Administratora, w uzasadnionych przypadkach mogą być banki, organy samorządu zawodowego radców prawnych, firmy windykacyjne.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, ustawowym (w związku z warunkami wykonywania zawodu radcy prawnego) oraz warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, a ich niepodanie, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych będzie skutkowało odmową świadczenia pomocy prawnej na Pana/Pani rzecz.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazania Pana/Pani danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.