Zespół

Dr hab. Tomasz Długosz, radca prawny. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku. Aplikację radcowską odbył w Krakowie i jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wielokrotnie powoływany na egzaminatora komisji egzaminacynej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Odznaczony srebrną odznaką honorową  „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych" uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu prawa energetycznego. Od 2006 roku jest adiunktem w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracuje naukowo i dydaktycznie. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością publiczne prawo gospodrcze na podstawie uchwały  Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w październiku 2015 r.  Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców, w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i pracowniczych. Jest autorem publikacji naukowych (np. „Węzłowe zagadnienia nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej”, Dom Wydawniczy „Ostoja” 2001; Komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, LEX/el. 2002;  Rozdział pt. Funkcja regulacyjna w:  System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8A  (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd. C.H. Beck 2013; Rozdziały: Reglamentacja podejmowanie działalności gospodarczych w energetyce, Instrument wspierania energetyki niekonwencjonalnej, Transgraniczna wymiana paliw i energii (sieci transeuropejskie), Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe - wszystkie w: System Prawa Administracyjnego. Publiczne Prawo Gospodarcze, Tom 8B (red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd C.H. Beck 2013; Prawa wyłączne z art. 106 ust. 1 TFUE i równość podmiotów gospodarczych - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.07.2014 r. w sprawie C-553/12/P Komisja Europejska przeciwko Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 8; Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Warszawa 2015, Wyd. C.H. Beck. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

 

Dr Olga Lipińska – Długosz, radca prawny. Współpracuje z Kancelarią. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku. Aplikację radcowską odbyła w Krakowie i jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod nr 1617. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przez nadużyciem prawa”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wykonywania prawa w spółkach publicznych. Jest autorem licznych publikacji naukowych („Spółka komandytowo-akcyjna”, Dom Wydawniczy „Ostoja” 2001; „Ochrona spółki akcyjnej przed nadużywaniem praw wynikających z akcji”, Przegląd Prawa Handlowego nr 7/2002; „Doświadczenia po półtorarocznym stosowaniu Kodeksu spółek handlowych” Prawo Spółek nr 7-8/2002; „Instytucja rewidenta do spraw szczególnych w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”, Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2003; „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa”, C.H.Beck 2006; „Ile swobody w „złotej akcji” Skarbu Państwa? – recenzja książki Macieja Mataczyńskiego pt. „Swoboda przepływu kapitału a złota akcja Skarbu Państwa”, Przegląd Corporate Governance nr 4/2007.)